DATES & VENUE Dates 18-20 August 2015
Venue Socio-Economic Research Institute of Piemonte (IRES) IRES Piemonte Via Nizza, 18 10125 Torino, Italy. http://www.ires.piemonte.it/en/ REGISTRATION Registration and Information Desk is located at the entrance hall of the Socio-Economic Research Institute of Piemonte (IRES).
The desk is open at the following dates:
Tuesday, 18 August 2015: 13.30 – 17.00
Wednesday, 19 August 2015: 08.30 – 17.00
Thursday, 20 August 2015: 08.30 – 12.00

 EconWorld 2015@Torino

International Conference on Economics

August 18-20, 2015, Torino, Italy

World Economic Society

econworld.org


August 18, 2015 13:30-13:45 Sala Conferenze Marcello La Rosa (IRES, IT)
Yılmaz Kılıçaslan (EconWorld) TU1SC – Country Comparison – I August 18, 2015 14:00-15:40 Sala Conferenze Factors Affecting Government Effectiveness Among OECD Countries
Ahmet Güven (Gaziosmanpaşa University, TR)
Türker Şimşek (Gaziosmanpaşa University, TR)
Emre Aslan (Gaziosmanpaşa University, TR)
Atila Karkacıer (Gaziosmanpaşa University, TR) Is there a correlation between the size of public spending and unemployment? Evidence from the OECD countries
Murat Putun (Çukurova University, TR) The Relationship between FDI and Regional Economic Integrations: An Empirical Analysis of BSEC Countries
Nadide Sevil Tülüce (Melikşah University, TR)
Melike Dedeoğlu (Erciyes University, TR)
Zeynep Yaprak (Melikşah University, TR) Turkey and Russia: From Competition to Cooperation
İsmail Şiriner (Kocaeli University, TR)
Keremet Shaiymbetova (Kocaeli University, TR) Female Labour Participation, Economic Growth and Pay Inequality: Empirical Evidence for Some OECD Countries
Gülten Dursun (Kocaeli University, TR) Convenor: Daniela Maggioni (Università Politecnica delleMarche, IT)  TU1S100 – Maliye Politikası / Fiscal Policy August 18, 2015 14:00-15:40 Sala Seminari 100 Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Analiz: 1984-2014 Türkiye Örneği /
An Empirical Analysis about the Relation Between Public Expenditures and Economic Growth: 1984-2014 Turkey Example
Menşure Kolçak (Atatürk University, TR)
Ali Yasin Kalabak (Yüzüncü Yıl University, TR)
Handan Boran (Atatürk University, TR) Türkiye’de İkiz Açık Hipotezi’nin VECM Yaklaşımı İle Analiz Edilmesi (1980-2013) /
Analizing Twin Deficit with VECM Approach in Turkey (1980-2013)
Nur Dilbaz Alacahan (Çanakkale Onsekiz Mart University, TR)
Tuba Turgut Işık (Çanakkale Onsekiz Mart University, TR)
Fatma Esra Görmez (Adıyaman University, TR) Kamu Borçlanmasının Sürdürülebilirliğinin Analizi: G7 Ülkelerine İlişkin Bir Çalışma /
Analysis of the sustainability of public debt: A study on the G7 countries
Seher Baş (Celal Bayar University, TR)
Birol Kovancılar (Celal Bayar University, TR) Kamu Mal ve Hizmet Sunumunun Etkinlik, Etkenlik ve Eşitlik Bağlamında Performans Değerlendirmesi /
Performance Evaluation on the Provison of Public Goods and Services in the Context of Efficiency, Effectiveness and Equality
Tufan Çakır (Anadolu University, TR)
Sedef Oluklulu (Anadolu University, TR) Türkiye’de MAkroekonmik Hedefler ve Politikalar Orta Vadeli Program (2015-2017) /
Macroeconomic Targets and Policies in Turkey Medium Term Programme
(2015-2017)
Mustafa H. Erdinç (Anadolu University, TR)
Zeynep Erdinç (Anadolu University, TR) Convenor: Oktay Kızılkaya (Ahi Evran University, TR) TU1S115 – Sektör Çalışmaları - I / Sectoral Studies – I August 18, 2015 14:00-15:40 Sala Seminari 115 Yazılım Firmalarının İç Girişimcilik Özeliklerine Yönelik Bir İnceleme /
A Study About the Intrapreneurship Orientation and Characteristics of Software Companies
Ethem Duygulu (Dokuz Eylül Üniversity, TR)
Volkan Kuyucuoğlu (Dokuz Eylül University, TR) Firma Açıklık Düzeyini Etkileyen Faktörler: Türkiye Tekstil Sanayi Örneği /
Factors that Affect Firm Openness: Textile Industry Case Study in Turkey
Şebnem Arık (Akdeniz University, TR)
Ümit K. Seyfettinoğlu (Akdeniz University, TR)
Reyhan Özeş (Akdeniz University, TR) Türk Gıda ve İçecek Sanayinde Firma Performansı ile Açık İnovasyon Stratejileri ve Düzeyi Arasındaki İlişkilerin Analizi /
Analysis of Relationships between Firm Performance and Open Innovation Strategies, and Levels in Turkish Food and Beverage Industry
Ümit K. Seyfettinoğlu (Akdeniz University, TR) Sanayi Sektöründe Doğal Gaz Talebinin Fiyat ve Gelir Esneklikleri: OECD Ülkeleri Örneği /
The Price and Income Elasticities of Natural Gas Demand in the Industrial Sector: The Case of OECD Countries
Nazan Şahbaz Kılınç (Karamanoğlu Mehmetbey University, TR) Türkiye’de Lojistik Sektöründe Gelişmeler ve Balo Projesinden Beklentiler / The Development Of Logistics Sector in Turkey and Expectations For BALO Project
Mustafa Gerşil (Celal Bayar University, TR) Convenor: Nurcan Hakan Çıraklar (Dokuz Eylül University, TR) TU2SC – Büyüme ve Kalkınma / Growth and Development August 18, 2015 16:00-17:40 Sala Conferenze Türkiye’deki Çocuk Gelin Sorununa Ekonomik Yaklaşım: Mekânsal Bir Analiz /
An Economic Approach to the Issue of Child Brides in Turkey: A Spatial Analysis
Mustafa Çayır (Ege University, TR) Sosyal Girişimcilik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Sosyal Girişimci Örnekler Kapsamında Değerlendirilmesi /
Social Entrepreneurship and Economic Growth Relationship: Assessing the Scope of Social Entrepreneurs Examples
Cuma Demirtaş (Aksaray University, TR)
Kahraman Kalyoncu (Aksaray University, TR) Büyüme ile Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi: Türkiye Uygulaması (1990-2014) /
Econometric Analysis of Relationship Between Foreign Direct Investment and Economic Growth: Application of Turkey (1990-2014)
Fatma Turan Koyuncu (Anadolu University, TR) Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ampirik Analizi /
Empirical Analysis of The Relation Between Human Capital and Economic Growth in Turkey
Zübeyde Şentürk Ulucak (Erciyes University, TR)
Semra Aksoylu (Erciyes University, TR)
Derviş Boztosun (Erciyes University, TR) Türkiye’de İç Borçların Sosyal Harcamalar Üzerindeki Etkisi /
The Impact of Domestic Debt on Social Expenditure in Turkey
Melek Bıyıklıoğlu (Eskişehir Osmangazi University, TR) Convenor: Murad Tiryakioğlu (Afyon Kocatepe University, TR) TU2S100 – Growth, Inequality and Unemployment August 18, 2015 16:00-17:40 Sala Seminari 100 The Effect of Economic Growth on Electricity Consumption for Turkey: A Nonlinear Approach
Gülsüm Akarsu (Ondokuz Mayıs University, TR)
Nebile Korucu (İstanbul Kultur University, TR) Testing Permanent Income and Random Walk Hypothesis for Turkey for the period 1998:1 -2012:1
Faik Bilgili (Erciyes University, TR)
H. Hilal Bağlıtaş (Erciyes University, TR) Macroeconomic Performance of Turkish Governtments since 1980
Eşref Uğur Çelik (Atılım University, TR)
Mustafa İsmihan (Atılım University, TR) The Link Between Budget Deficits and Income Inequality in Turkey
Pınar Kaynak (TOBB ETU SPM, TR)
Serdar Sayan (TOBB ETU SPM, TR) Convenor: Zeynep Elitaş (Anadolu University, TR) TU2S115 – Çevre / Environment August 18, 2015 16:00-17:40 Sala Seminari 115 Uluslararası Finansal Bir Kuruluş Olarak Dünya Bankasının Çevre Üzerindeki Etkileri /
The Environmental Effects of the World Bank as an International Institution
Günay Gönüllü (Kocaeli University, TR) Yeşil Ekonominin Bir Gereği Olarak: Yeşil Binalar /
As a Requirement of Green Economy: Green Buildings
Emre Aytuğ Özsoy (Anadolu University, TR)
Ceyda Özsoy (Anadolu University, TR) Avrasya Bölgesinde Doğal Kaynak Kullanımı ve Sürdürülebilirlik /
Natural Resource Usage and Sustainability in Eurasion Region
Ekrem Erdem (Erciyes University, TR)
Recep Ulucak (Erciyes University, TR)
Ali Gökhan Yücel (Erciyes University, TR) İklim Değişikliği Müzakerelerinde COP21 (Paris Zirvesi)’in Önemi /
Importance of COP21(Paris Summit) in Climate Change Negotiations
Oktay Kızılkaya (Ahi Evran University, TR)
Emrah Sofuoğlu (Ahi Evran University, TR) Parasal Aktarım Mekanizması Euro Borç Krizi İçin İşliyor Mu? /
Does Monetary Transmission Mechanism work for Euro Debt Crisis?
Dina Çakmur Yıldırtan (Marmara University, TR)
Selin Sarili (Şişli Vocational School, TR) Convenor: Mustafa Gerşil (Celal Bayar University, TR) W1SC – Firm Studies August 19, 2015 09:00-10:40 Sala Conferenze Financial Constraints and the Size of Informal Sector
Ceyhun Elgin (Boğaziçi University, TR)
Göksel Türkmen (Ankara University, TR)
Barchynai Kimsanova (Ankara University, TR) Does FDI Boost the Sophistication of Domestic Firms? Beata Javorcik (University of Oxford and CEPR,ENG)
Alessia Lo Turco (Universita Politecnica delle Marche, IT)
Daniela Maggioni (Universita Politecnica delle Marche, IT) Impacts of Information Technology On Business Performance and a Research in Konya
Emine Özcan (Selçuk University, TR)
Şaban Baş (Selçuk University, TR)
Derya Özilhan Özbey (Selçuk University, TR) Pricing of IPOs: The Unique Case of Turkish REITs
Işıl Erol (Özyeğin University, TR)
Doğan Tırtıroğlu (Kadir Has University, TR)
Ercan Tırtıroğlu (University of Adelaide, AU) The Effects of Leverage Ratios and Growth Opportunities on Investments: The Case of Turkey
Burcu Dinçergök (Atılım University, TR) Convenor: Mustafa İsmihan (Atılım University, TR) W1S100 – Growth and Development August 19, 2015 09:00-10:40 Sala Seminari 100 An Investigation of Relation Between the Economic Development and Confidence in the Major Institutions
Süleyman Bilgin Kılıç (Çukurova University, TR)
Semin Paksoy (Çukurova University, TR) Growth of the Economy and Financial Infrastructure for SMEs and Microenterprises in Turkey
Mehmet Asutay (Durham University, UK) Sıdıka Başçı (Yıldırım Beyazıt University, TR)
Turgay Kart (Durham University, UK) Middle Income Trap: A Comparison On BRICS Countries And Turkey
Ahmet Ay (Selçuk University, TR)
Tuba Akar (Karamanoğlu Mehmetbey University, TR)
Gökhan Akar (Selçuk University, TR)
Rabia Özpeynirci (Karamanoğlu Mehmetbey University, TR) Building India: Evidence from VECM and Causal Analysis between Construction Activities and Economic Growth
Vandana Bhavsar (National Institute of Construction Management and Research, IN)
Anil Agarwal (National Institute of Construction Management and Research, IN) The Past and Future of Developmental State in East Asia: Qua Vadimus?
Murad Tiryakioğlu (Afyon Kocatepe University, TR)
K. Ali Akkemik (Kadir Has University, TR) Convenor: Víctor López-Pérez (Universidad Politécnica de Cartagena, ES) 
W1S115 – Girişimcilik / Entrepreneurship August 19, 2015 09:00-10:40 Sala Seminari 115 İç Girişimcilik: Adana’daki Tekstil İşletme Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma /
Intrapreneurship within Business: A Research on Textile Operations in Adana
Alev Sökmen (Başkent University, TR)
Alptekin Sökmen (Gazi University, TR)
Emre Burak Ekmekcioglu (Gazi University, TR) Algılanan Örgütsel Destek, İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) Uygulamaları ve Kurumsal Girişimcilik: İşgören Bakışını Anlamak /
Perceived Organizational Support, Human Resource Management (HRM) Practices and, Corporate Entrepreneurship: Understanding Employee Insight
Ethem Duygulu (Dokuz Eylül University, TR)
Nurcan Hakan Çıraklar (Dokuz Eylül University, TR)
Emir Özeren (Dokuz Eylül University, TR) Kültür – Girişimcilik İlişkisi: Bütünleyici ve Kavramsal Bir Çerçeve /
Enterpreneurship - Culture Relationship: An Integrative and Conceptual Framework
H. Ebru Erdost Çolak (Ankara University, TR) Bireysel Düzeyde Girişimsel Yönelim ve Girişimci Kimlik Özlemi Arasindaki İlişki: İşletme Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme /
The Relationship Between Individual-Level Entrepreneurial Orientation and Entrepreneur Identity Aspiration: An Investigation on Business Students
Nurcan Hakan Çıraklar (Dokuz Eylül University, TR) Vergi Politikası ve Girişimcilik İkliminin Oluşturulması /
Tax Policy and Creation of Entrepreneurship Climate
Mustafa Erkan Uyumez (Anadolu University, TR) Convenor: Gülsüm Akarsu (Ondokuz Mayıs University, TR) W2SC – Avrupa Birliği ve Türkiye / European Union and Turkey August 19, 2015 11:00-12:40 Sala Conferenze Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkilerinde Doğrudan Vergi Uygulamaları /
Direct Tax Applications In Relationship Between EU and Turkey
Hakan Yazarkan (Ordu University, TR)
Pınar Mezararkalı (Atatürk University, TR) Avrupa Birliği Vergi Politikası İle Türk Vergi Sisteminin Uyumlaştırılması ve AB Üyesi Ülkelerde Uygulanan Vergiler /
Harmanization of Turkish Tax System with the European Union Tax Policy and The Taxes Applied in European Union Member States
Pınar Mezararkalı (Atatürk University, TR)
Tecer Atsan (Atatürk University, TR) Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Ekonomik Etkinliklerinin Veri Zarflama Analiziyle Ölçümü /
Measuring the Economical Efficiency of Turkey and The European Countries by Using Data Envelopment Analysis
İsmet Güneş (Celal Bayar University, TR)
Ece Demiray Erol (Celal Bayar University, TR) Eskişehir'de Avrupa Birliği Algısı /
Does city's socio-economic development level plays role in shaping the European Union perception? Findings from Eskişehir
Özgür Tonus (Anadolu University, TR) Türkiye Avrupa Birliği Perspektifinde Küresel Ağa Hazır mı? /
Is Turkey Ready For Global Network in the Perspective of European Union?
Necat Berberoğlu (Anadolu University, TR)
Bahar Berberoğlu (Anadolu University, TR) Convenor: Utku Utkulu (Dokuz Eylül University, TR)
W2S100 – Para Politikası – I / Monetary Policy – I August 19, 2015 11:00-12:40 Sala Seminari 100 Türkiye’de Para Politikasının Sektörel Etkileri /
Sectoral Effects of Monetary Policy in Turkey
Hülya Kanalıcı Akay (Uludağ University, TR)
Nejla Adanur Aklan (Uludağ University, TR) Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Hükümranlık Kredi Reytinglerinin Belirleyicileri /
The Determinants of Sovereign Credit Ratings for Developing Countries
Cem Kaan Arslan (Gaziosmanpaşa University, TR) Küresel Döviz Kuru Savaşları – Gelişmiş ve Gelişme Yolundaki Ülkelere Etkisi /
Global Currency Wars - The Effect of the developed and developing countries
İbrahim Erol (Celal Bayar University, TR)
Ece Erol (Celal Bayar University, TR) Terör Olaylarının Altın Fiyatları Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği /
The Impact of Terorism On Gold Prices: The Case of Turkey
Özge Korkmaz (Bayburt University, TR)
Deniz Erer (Ege University, TR) CAMELS Performans Derecelendirme Modeli: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının Performanslarının 2006-2011 Dönemi İtibariyle Sektör Ortalaması İle Karşılaştırılmalı Analizi /
CAMELS Performance Rating Model: Comparative Analysis of the Performance of Deposit Banks Operating in Turkey with Sector Average for the Period Between 2006 and 2011
Nuray İslatince (Anadolu University, TR) Convenor: Hasan İslatince (Anadolu University, TR) W2S115 – Gender Studies August 19, 2015 11:00-12:40 Sala Seminari 115 A Growing Economic Segment in a Developing Economy: Women Entrepreneurs and Their Problems in Turkey
Serap Çabuk (Çukurova University, TR)
Hatice Doğan Südaş (Çukurova University, TR)
Selin Köksal Araç (Çukurova University, TR) A comparison of female and male population in the Euro Zone with respect to some socio-economic indicators
Süleyman Bilgin Kılıç (Çukurova University, TR)
Semin Paksoy (Çukurova University, TR) The History of The Woman Involvement into The Labor Force and The Indicator Factors of Woman Employment: Examples from Turkey and Europe
Yeliz Zogal (Anadolu University, TR)
Merve Yılmaz (Anadolu University, TR) Women's Labour in Turkey: A Comparison with Selected OECD Countries
Sinem Yapar Saçık (Karamanoğlu Mehmetbey University, TR)
Ebubekir Karaçayır (Karamanoğlu Mehmetbey University, TR) Local Development of Rural Population: A Case Study from Women Shareholders of Development Cooperatives
Esen Oruç (Gaziosmanpaşa University, TR)
Meral Uzunöz (Yıldız Technical University, TR)
Nurgül Karadoğan (Gaziosmanpaşa University, TR) Convenor: Zeynep Elitaş (Anadolu University, TR) W3SC – Para Politikası – II / Monetary Policy – II August 19, 2015 14:00-15:40 Sala Conferenze Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi ve Enflasyon Seyri: Ülkeler Arası Mukayeseli Bir Analiz/
Inflation Targeting and Inflation Developments in Developed and Developing Countries: A Comparative Analysis Between Countries
Arif İğdeli (Aksaray University, TR)
Ersan Sever (Aksaray University, TR) Enflasyon Tahmininde Ve Modellemesinde P* Yaklaşımı: Türkiye İçin Amprik Veriler /
P-Star Approach to Modelling and Forecasting Inflation: Some Empirical Evidence From Turkey
İlyas Şıklar (Anadolu University, TR)
Hasan İslatince (Anadolu University, TR) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikaları Kapsamında Taylor Kuralı /
Taylor’s Rule within the Framework of Monetary Policies of the Central Bank of Turkey
Burhan Doğan (Anadolu University, TR) Finansal İstikrar İle Genişletilmiş Taylor Kuralı: Türkiye Uygulaması /
Taylor Rule Augmented by Financial Stability: Turkey Application
Kübra Coşar (Gazi University, TR)
Nezir Köse (Gazi University, TR) Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Oranı /
Economic Growth and the Unemployment Rate in Turkey
Hülya Kanalıcı Akay (Uludağ University, TR)
Nejla Adanur Aklan (Uludağ University, TR)
Mehmet Çınar (Uludağ University, TR) Convenor: İbrahim Erol (Celal Bayar University, TR) W3S100 – Kalkınma / Development August 19, 2015 14:00-15:40 Sala Seminari 100 Eğitim Hizmetlerinde Mali Alan ve Sürdürülebilirliği: Türkiye Örneği /
Fiscal Space in Educational Services and Its Sustainability: The Case of Turkey
Tuba Yıldırım (Dumlupınar University, TR)
Hatice Dayar (Dumlupınar University, TR) Sürdürülebilir Kalkınmaya Etik Bakış /
An Ethic View to the Sustainable Development
Ercan Oktay (Kyrgyz Turkish Manas University, KG)
Şerife Pekküçükşen (Karamanoğlu Mehmetbey University, TR) Kalkınma Ajanslarının Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü Üzerine Bir Tartışma /
A Discussion on the Role of Development Agencies in Sustainable Development
Murad Tiryakioğlu (Afyon Kocatepe University, TR)
Özlem Tuna (Afyon Kocatepe University, TR) Kalkinma Ajanslarinin Türkiye Ekonomisine Etkisi/
The Impact Of Development Agencies On Turkey Economy
Saba Yağcı (İstanbul Üniversitesi, TR)
Halil Emre Deniş (Zirve Üniversitesi, TR) Türkiye’de 2005 - 2013 Yılları Arasındaki Kamu Harcamalarının Fonksiyonel Açıdan İncelenmesi /
Analysis from the Functional Perspective of Public Expenditures in Turkey 2005 – 2013
Tufan Çakır (Anadolu University, TR)
Sedef Oluklulu (Anadolu University, TR) Terör Olaylarının Ekonomik İstikrarsızlık Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği /
The Impact of Terrorist Incidents on Economic Instability: The Case of Turkey
Özge Korkmaz (Bayburt University, TR)
Elif Erer (Ege University, TR) Convenor: Gülten Dursun (Kocaeli University, TR) W3S115 – Productivity, Wages and Labour Markets August 19, 2015 14:00-15:40 Sala Seminari 115 Productivity Change: An Empirical Study on Turkish State Universities
Feyyaz Cengiz Dikmen (Kocaeli University, TR) The Impact of Housing Status on Labor Market Outcomes
William Chan (University of Hong Kong, HK)
Richard Wong (University of Hong Kong, HK) Labor Market Volatility and Macroeconomic Shocks
Elisa Guglielminetti (Sciences Po, FR)
Meradj Pouraghdam (Sciences Po, FR) Determining Minimum Wage Rate in Turkey: Analysing by Institutional Approach
Evren Denktaş (Kocaeli University, TR) Standards, Inequality in Education and Efficiency
Şevket Alper Koç (Kocaeli University, TR)
Hakkı Cenk Erkin (Kocaeli University, TR) Convenor: Alper Duman (İzmir Ekonomi University, TR) W4SC – Financial Markets and Stability August 19, 2015 16:00-17:40 Sala Conferenze Measures of Macroeconomic Uncertainty for the European Central Bank’s Survey of Professional Forecasters
Víctor López-Pérez (Universidad Politécnica de Cartagena, ES) Financial Development, Financial Fragility and Economic Growth: A Turkey Experience
Hilal Yıldız (Kocaeli University, TR)
Seda Atasaygın (Finansbank, TR) The Relationship Between Financial Stability and Price Stability Through Transmission Mechanisms: The Case for Turkey
Mesut Alper Gezer (Dumlupınar University, TR)
Ergin Uzgören (Dumlupınar University, TR) Interaction Between Futures Markets and Spot Markets: A Study for the Turkish Derivatives Exchange
Ali Özer (Erzincan University, TR)
İstemi Çömlekçi (Düzce University, TR) A Survival Analysis of Bank Failures in Turkey: Incorporating Unobserved Heterogeneity
Zeynep Elitaş (Anadolu University, TR)
Didem Pekkurnaz (University of North Carolina at Chapel Hill, US) Convenor: Sıdıka Başçı (Yıldırım Beyazıt University, TR) W4S100 – İstihdam ve Sosyal Güvenlik / Employment and Social Security August 19, 2015 16:00-17:40 Sala Seminari 100 Türkiye’de Asgari Kabul Ücretinin Belirleyicileri /
Deteminants of Reservation Wage in Turkey
Murat İstekli (Gaziosmanpaşa University, TR)
İsmail Şentürk (Gaziosmanpaşa University, TR) Türkiye’de İşsiz Bireylere Yönelik İş Teklifi Sayısının Belirleyicilerinin Sayma Veri ile Analizi /
Determinants of Number of Job Offers of Unemployed People in Turkey: A Count Data Analysis Aspiration: An Investigation on Business Students
Mervenur Yurt (Gaziosmanpaşa University, TR)
İsmail Şentürk (Gaziosmanpaşa University, TR) Tasarruf Politika Aracı Olarak Bireysel Emeklilik Sistemi: Türkiye Örneği /
Private Pension System As A Saving Policy Tool : The Case of Turkey
Rabia Özpeynirci (Karamanoğlu Mehmetbey University, TR)
Emine Karaçayır (Karamanoğlu Mehmetbey University, TR) Esnek İşgücü Piyasasi Politikalarinin Ücret Ve Kar Üzerine Etkisi: 1998-2008 Dönemi Karşilaştirmali /
The Impact Of Flexible Labour Market Policies On Wage And Profit: A Comparative Country Analysis
Hazel Başköy (Anadolu University, TR)
Yılmaz Kılıçaslan (Anadolu University, TR) Yeşil İşler ve İstihdam Olanakları Üzerine Bir Tartışma /
A Discussion on Green Jobs and Employment Opportunities
Ceyda Erden Özsoy (Anadolu University, TR) Convenor: Serdal Bahçe (Ankara University, TR)  W4S115 – History of Economics Thought August 19, 2015 16:00-17:40 Sala Seminari 115 Recent Changes in Orthodox Economics: The Naturalistic Return
Feridun Yılmaz (Uludağ University, TR) New Institutional Economic Origins of Neoliberalism
Akansel İlkben (Artvin Çoruh University, TR) Assessment of Ahi Community and Practices from The Points of Present Day Business Management and Business Life
Şaban Baş (Selçuk University, TR)
Emine Özcan (Selçuk University, TR)
Derya Özilhan Özbey (Selçuk University, TR) Social Market Economy
Oktay Nar (Selçuk University, TR)
Seyfettin Caner Kuzucu (Selçuk University, TR) Economic Struggling of Italy During Global Economic Crisis of 2008: Analysis of Italian Economy in 2000s
İsmail Şiriner (Kocaeli University, TR)
Doğukan Salih Kutlutürk (Kocaeli University, TR) Convenor: Serdar Sayan (TOBB-ETU, TR) TH1SC – Türkiye Ekonomisi – I / Turkish Economy – I August 20, 2015 09:00-10:40 Sala Conferenze Petrol Fiyatlarinin Türkiye’deki Makroekonomik Değişkenlere Etkileri /
The Effects of Oil Prices Changes on Macroeconomic Variables in Turkey
Erkan Özata (Anadolu University, TR)
Ethem Esen (Anadolu University, TR) Döviz Kuru Dalgalanmaları ve Petrol Fiyatları Şoklarının Türkiye’nin Ekonomik Büyümesi Üzerine Etkisi/ Exchange Rate Fluctuations and The Oil Price Shock of Turkey 'S Effect on Economic Growth Volkan Han (Aksaray University, TR)
Erşan Sever (Aksaray University, TR) Carbon Dioxide Emissions, Energy Consumption, Economic Growth and Openness In Turkey: Cointegration Analysis/ Türkiye’de Karbondioksit Emisyonu, Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme ve Dışa Açıklık İlişkisi: Eşbütünleşme Analizi
Oktay Kızılkaya (Ahi Evran University, TR)
Orhan Çoban (Selçuk University, TR)
Emrah Sofuoğlu (Ahi Evran University, TR) Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadeleye Yönelik İzlenen Politikalar ve Çözüm Önerileri/
Struggle Policies Against The Underground Economy in Turkey and Recommendations
Zeynep Erdinç (Anadolu University, TR) Türkiye’de İşsizlik Süresinin Belirleyicileri /
Determinant of Unemployment Duration in Turkey
Hülya Arslan (Gaziosmanpaşa University, TR)
İsmail Şentürk (Gaziosmanpaşa University, TR) Convenor: Necat Berberoğlu (Anadolu University, TR) 
TH1S100 – Ülke Karşılaştırmaları / Country Comparison August 20, 2015 09:00-10:40 Sala Seminari 100 BRICS Ülkelerinde Kurumsal Faktörlerin Uluslararası Sermaye Hareketlerine Etkisi /
The Effect of Institutional Factors on International Capital Movements in BRICS Countries
Damla Öz (Bülent Ecevit University, TR)
Aykut Yağlıkara (Bülent Ecevit University, TR)
Zafer Öztürk (Bülent Ecevit University, TR) Orta Gelir Tuzaği ve Sermaye İlişkisi: Doğu ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama /
The Relation Between Middle Income Trap And Capital Stock: An Application on East and Southeast Asia Countries
Tuba Şahinoğlu (Atatürk University, TR)
Emine Demet Ekinci (Atatürk University, TR) OECD’ye Üye Ülkeler Açısından Kişisel Gelir Vergisi Mükellef Sayılarının ve Seçmen Sayılarının Değerlendirmesi /
Assessment of The Numbers of Personal Income Tax Payer and The Numbers of Voters in terms of OECD Member Countries
İbrahim Organ (Pamukkale University, TR)
Baki Yeğen (Pamukkale University, TR) Thirlwall Kanununun Yükselen Piyasa Ekonomileri Açısından Geçerliliği: Dinamik Panel Veri Analizi / The Validity of Thirlwall’s Law For Emerging Markets: Panel Data Analysis
Filiz Erataş (Celal Bayar University, TR) Convenor: İsmail Şiriner (Kocaeli University, TR) TH1S115 – Monetary Policy and Inflation August 20, 2015 09:00-10:40 Sala Seminari 115 Inflationary Expectations vs. Actual Inflation: A Reality Check for Turkey
Sadullah Çelik (Marmara University, TR)
Erol Gürcan (Gedik YMD, TR) The Bubbles in Turkish Credit Market and Monetary Policy
Elif Erer (Ege University, TR)
Deniz Erer (Ege University, TR) The Evaluation Of Monetary Policy Within The Framework Of Interest Rate Channel: The Case Of Turkey
Deniz Erer (Ege University, TR)
Mustafa Çayır (Ege University, TR)
Elif Erer (Ege University, TR) The Effects of the Global Financial Crisis on Monetary Policy in Turkey
Zişan Kılıçkan (Kocaeli University, TR) The Changing Dimension of the Inflation Targeting Regime in Turkey after the Global Financial Crisis
Bilge Köksel (Gaziantep University, TR)
Yusuf Akan (Gaziantep University, TR) Convenor: Sıdıka Başçı (Yıldırım Beyazıt University, TR) TH2SC – Kriz / Crisis August 20, 2015 11:00-12:40 Sala Conferenze Bir Kriz Habercisi Olarak Ülke Riski’nin Belirlenmesi ve Türkiye Örneği /
Determination of The Country-Risk Rate as a Symptom of Coming Crisis and Turkish Case
Ozan Gönüllü (Kocaeli University, TR) Küresel Finans Krizi Sürecinde Esnek Kur Sisteminin Şokları Azaltıcı Etkisi: Mukayeseli Bir Analiz /
Shock Mitigating of Flexible Exchange Rate System in the Global Financial Crisis Effect: A Comparative Analysis Asia Countries
Erşan Sever (Aksaray University, TR)
Volkan Han (Aksaray University, TR) Krizlerden Çıkışta Orta Sınıfın Rolü: Schumpeter’in “Yaratıcı Yıkımı” /
Role of the Middle Class Exit from Crisis: Schumpeter's "Creative Destruction"
Ersin Uğurkan (Kocaeli University, TR) Avrupa Birliği Borç Krizi /
European Sovereign Debt Crisis
Ahmet Beşkaya (Bülent Ecevit University, TR) Convenor: Zişan Kılıçkan (Kocaeli University, TR) TH2S100 – Finansal Sektör ve Bankacılık / Financial Sector and Banking August 20, 2015 11:00-12:40 Sala Seminari 100 Türk Bankacilik Sektöründe İnternet Bankacılığının Karlılığa Etkisi /
Profitability Effects of Internet Banking in Turkish Banking Sector
Seyfettin Caner Kuzucu (Selçuk University, TR) Ham Petrol Fiyatlarında Belirsizlik ve Büyüme Üzerinde Asimetrik Etkileri:
VARMA-GARCH ve Asimetrik BEKK Modelleri /
Oil Price Uncertainty and Its Asymmetric Effects on Output Growth: VARMA-GARCH and Asymmetric BEKK Models
Hakan Demirgil (Süleymen Demirel University, TR)
Aliye Atay Kayış (Süleymen Demirel University, TR) Aykut Sezgin (Süleymen Demirel University, TR) Banka Şube Performansının Çok Kriterli Karar Analizi İle Değerlendirilmesi /
Evaluating Bank Branch Performance Using Multi Criteria Decision Analysis
Ali Özdemir (Anadolu University, TR) Halka Arz Edilmiş Türk Futbol Kulüpleri Web Sitelerinin İngiltere’deki Rakipleriyle Yatırımcı İlişkileri Açısından Analizi/
Analyzing And Comparing Websites Of Turkish And English Football Clubs Which Are List On Stock Exchanges In Investor Relations Contex
Fatih Temizel (Anadolu University, TR)
Ulvi Çoban (Anadolu University, TR) Convenor: Nilgün Bilici (Atatürk University, TR)

TH2S115 – Verimlilik / Productivity August 20, 2015 11:00-12:40 Sala Seminari 115 İmalat Sanayi Alt Sektörlerinde Performans Analizi: Kriz Bağlamında Bir Değerlendirme /
Performance Analysis of Manufacturing Sub-sectors: A Review in the Context of Crisis
İbrahim Halil Ekşi (Gaziantep University, TR)
Mehmet Fatih Buğan (Gaziantep University, TR)
Süleyman Serdar Karaca (Gaziosmanpaşa University, TR) OECD Ülkelerinde Sektörel Enerji Tüketimi ve Sanayi Üretimi: Uygulamalı Bir Analiz /
Sectoral Energy Consumption and Industrial Output in OECD Countries: An Emprical Analysis
Efe Can Kılınç (Kırıkkale University, TR)
Nazan Şahbaz Kılınç (Karamanoğlu Mehmetbey University, TR)
Duygu Baysal Kurt (Selçuk University, TR) Şirket Piyasa Değeriyle Etkinlik Ölçümü: BIST’te Bir Uygulama /
Efficiency Measurement With Company Market Value: A Application In BIST
Abdülkadir Kaya (Bülent Ecevit University, TR)
Meryem Öztürk (Bülent Ecevit University, TR) Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Verimlilik: Firma Düzeyinde Betimsel Bir Analiz /
Use of Information Communication Technologies and Productivity: A Firm Level Descriptive Analysis
Yılmaz Kılıçaslan (Anadolu University, TR)
Gül Güney (Bartın University, TR) Convenor: Murad Tiryakioğlu (Afyon Kocatepe University, TR)

TH3SC – Turizm ve Göç / Tourism and Immigration August 20, 2015 14:00-15:40 Sala Conferenze Turizm Sektöründeki Büyüme Göstergelerinin Turizm İşletmelerinin Finansal Performansina Etkileri: Türkiye Üzerine İnceleme /
The Effects of Growth Indicators on Tourism Sector on Management’s Financial Performance: An Analysis on Turkey
Nilgün Bilici (Atatürk University, TR)
Aslı Cansın Doker (Erzincan University, TR) Ekoköyler Ekomüzeler ve Sürdürülebilir Turizm Aracılığıyla Yerel Kalkınma: Türkiye'den Örnekler /
Local Development through Ecovillages Ecomuseums and Sustainable Tourism: Case Studies from Turkey
Mustafa Doğan (Batman University, TR) Turizmin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği /
The Impacts of Tourism on Economic Growth: The Case of Turkey
Ethem Esen (Anadolu University, TR)
Erkan Özata (Anadolu University, TR) Türk Göçü Üzerine Amprik bir Analiz /
An Emprical Study on Turkish Immigration
Berna Şafak Zülfikar Savcı (Çankırı Karatekin University, TR)
Hülya Ünlü (Çankırı Karatekin University, TR) Convenor: Hilal Yıldız (Kocaeli University, TR) 
TH3S100 – Counrty Comparison - II August 20, 2015 14:00-15:40 Sala Seminari 100 Growth Performances and Input-Output Networks Across Countries
Alper Duman (İzmir Ekonomi University, TR) Revisiting Sovereign Ratings, Capital Flows And Financial Contagion in Emerging Markets
Noha Emara (Rutgers University, USA)
Ayad El Said (City University of London, UK) Commercializing Technological Inventions: The Theoretical Model Of Impact Of Technology Characteristics And Psychological Elements On Intention Of Venture Creation And Technology Transfer In Developing Countries
Huong Nguyen Thi (University of Leipzing, GER)
Utz Dornberger (University of Leipzing, GER) Co2 Emissions And Economic Growth Of Saarc Countries: Evidence From A Panel Var Analysis
Sweety Pandey (Banahas Hindu University, IND)
M. Mıshra Mishra (Banahas Hindu University, IND) Human Capital Flight: Evidence from MINT Countries
Nick Blessing O’GUNLEY (Kocaeli University, TR) Convenor: Elisa Guglielminetti (Sciences Po, FR) 
TH3S115 – Türkiye Ekonomisi - II / Turkish Economy -II August 20, 2015 14:00-15:40 Sala Seminari 115 Türkiye Ekonomisindeki Yapisal Değişimin İş İnsanlari ve Firmalar Üzerindeki Etkileri /
The Effects of Structural Changes in Turkish Economy on Business People and Companies
Recep Düzgün (Erciyes University, TR)
İbrahim Çam (Marmara University, TR) The Role of Statism in Turkish Economic Life, 1929-1939 / Devletçiliğin Türk İktisadi Yaşamındaki Rolü, 1929-1939
Serdal Bahçe (Ankara University, TR)
Deniz Abukan (Ankara University, TR)
Cem Akın (Ankara University, TR)
Aslı Ceren Saral (Ankara University, TR) Politik Konjonktür Dalgalanmalari: Türkiye Uygulamasi (1985-2014) /
Political Business Cycles: The Case of Turkey (1985-2014)
Erdem Güdenoğlu (Bülent Ecevit University, TR)
Ahmet Beşkaya (Bülent Ecevit University, TR) Uluslar Arasi Emtia Fiyatlarindan İç Fiyatlara Asimetrik Ve Doğrusal Olmayan Fiyat Geçişkenliği: Türkiye İçin Nardl Modeli Bulgulari /
Asymetric and Nonlinear Pass-Through of International Commodity Prices to Internal Prices: Nardl Model Evidence for Turkey
Utku Utkulu (Dokuz Eylül University, TR)
Ramazan Ekinci (Dokuz Eylül University, TR) Convenor: Necat Berberoğlu (Anadolu University, TR) 
TH4SC – Topics in Economics / İktisatta Seçme Konular August 20, 2015 16:00-17:40 Sala Conferenze İnovasyon Politikalarinda Sosyal Sermayenin Önemi: Teorik Bir İnceleme /
Importance of Social Capital In Innovation Policies: A Theoretical Examination
Ahmet Ay (Selçuk University, TR)
Tuba Akar (Karamanoğlu Mehmetbey University, TR)
Gökhan Akar (Selçuk University, TR) Yetişkin Nüfus ve Beşeri Sermaye: Türkiye için Geleceğe Yönelik Bir Analiz / Adult Population and Human Capital: An Future-oriented Analysis for Turkey
Munise Tuba Aktaş (Anadolu University, TR) Gelişmiş Ülkelerde Bilgi ve İletişim Teknolojileri / Information and Communication Technologies in Developing Countries
Bahar Berberoğlu (Anadolu University, TR) Post-Keynezyen İktisatta Açik Sistem Ontolojisi: Sheila C. Dow’un “Babylonian Düşünce Yaklaşımı” Üzerine Bir İnceleme /
Open-Systems Ontology in Post-Keynesian Economics: An Investigation on Sheila C. Dow’s “Babylonian Mode of Thought” Approach
Mehmet Fatih Cin (Çukurova University, TR) Convenor: Yılmaz Kılıçaslan (Anadolu University, TR)

TH4S100 – Türkiye Ekonomisi Seçme Konular August 20, 2015 16:00-17:40 Sala Seminari 100 Türkiye ve İtalya Ekonomileri Arasındaki Konjonktürel Uyumu Anlamak /
Understanding Business Cycles Synchronization Between Turkish and Italian Economies
Türker Şimşek (Gaziosmanpaşa University, TR)
Ahmet Güven (Gaziosmanpaşa University, TR)
Atila Karkacıer (Gaziosmanpaşa University, TR)
Emre Aslan (Gaziosmanpaşa University, TR Bölgesel Farklılaşmadan Orta Gelir Tuzağına Çıkarımlar: Türkiye için Coğrafi Olarak Ağırlıklandırılmış Regresyon Uygulaması /
Regional Diversification and Middle Income Trap: Analyzing the Relationship in Turkey by Using Geographically Weighted Regression
Mehmet Zanbak (Akdeniz University, TR)
Ümit K. Seyfettinoğlu (Akdeniz University, TR) İtalya – Türkiye Dış Ticaret İlişkisinin Endüstri-İçi Ticaret Teorisi Açısından Analizi / The Analysis of Relationship between Turkey and Italy Foreign Trade within Intra-Industry Trade Theory Scope
Sinem Yapar Saçık (Karamanoğlu Mehmetbey University, TR)
Ebubekir Karaçayır (Karamanoğlu Mehmetbey University, TR) Türkiye ve OECD Ülkelerinde Sosyal Güvenlik Harcamalari /
Social Security Expenditures Turkey and OECD Countries
Menşure Kolçak (Atatürk University, TR)
Abdullah Taha Arpa (Muş Alparslan University, TR) Convenor: İsmail Şiriner (Kocaeli University, TR) 
TH4S115 – Growth and Unemploymnet August 20, 2015 16:00-17:40 Sala Seminari 100 Competitiveness of Turkey and Selected Countries: A Commodity Level Analysis
Uğur Aytun (Anadolu University, TR)
Yılmaz Kılıçaslan (Anadolu University, TR) Dynamics of Unemployment and Participation: Flows over the Life Cycle
Seçil Kaya Bahçe (Ankara University, TR)
Emel Memiş (Ankara University, TR) Financial Development, Capital
Accumulation, Productivity and Growth: The Turkish Case
Seyit M. Cilasun (Atılım University, TR)
Burcu Dinçergök (Atılım University, TR)
Mustafa İsmihan (Atılım University, TR) Basel Criteria In The Turkish Banking System
Oğuz Yıldırım (Harran University, TR) Convenor: Şevket Alper Koç (Kocaeli University, TR)